Health BETA is dedicated to uncovering valuable insights in heart health by researches.

Below are existing publications as background intellectual properties (IP) to support our current researches.

Health BETA is dedicated to uncovering valuable insights in heart health by researches.

Below are existing publications as background intellectual properties (IP) to support our current researches.

A panel of genetic markers incorporated into the Framingham CAD risk prediction model tested in the Singaporean Chinese population.

Xuling Chang, Agus Salim, Rajkumar Dorajoo, Yi Han, Chiea-Chuen Khor, Rob M van Dam, Jian-Min Yuan, Woon-Puay Koh, Jianjun Liu, Daniel YT Goh, Xu Wang, Yik-Ying Teo, Yechiel Friedlander, Chew-Kiat Heng (2017). Utility of genetic and non-genetic risk factors in predicting coronary heart disease in Singaporean Chinese. Eur J Prev Cardiol, 24(2), 153-160.

A polygenic risk score for predicting CAD risk for the Chinese population.

Xiangfeng Lu, Zhongying Liu, Qingmei Cui, Fangchao Liu, Jianxin Li, Xiaoge Niu, Chong Shen, Dongsheng Hu, Keyong Huang, Jichun Chen, Xiaolong Xing, Yingxin Zhao, Fanghong Lu, Xiaoqing Liu, Jie Cao, Shufeng Chen, Hongxia Ma, Ling Yu, Xianping Wu, Xigui Wu, Ying Li, Huan Zhang, Xingbo Mo, Liancheng Zhao, Jianfeng Huang, Laiyuan Wang, Wanqing Wen, Xiao-Ou Shu, Fumihiko Takeuchi, Woon-Puay Koh, E Shyong Tai, Ching-Yu Cheng, Tien yin Wong, Xuling Chang, Mark Yan-Yee Chan, Wei Gao, Hong Zheng, Kexin Chen, Jing Chen, Jiang He, Clara Sze-man Tang, Karen Siu Ling Lam, Hung-fat Tse, Chloe Yu Yan Cheung, Atsushi Takahashi, Michiaki Kubo, Norihiro Kato, Chikashi Terao, Yoichiro Kamatani, Pak Chung Sham, Chew-Kiat Heng, Zhibin Hu, Y Eugene Chen, Tangchun Wu, Hongbing Shen, Cristen J Willer, Dongfeng Gu (2022). 

A polygenic risk score improves risk stratification of coronary artery disease: a large-scale prospective Chinese cohort study. Eur Heart J, 43(18), 1702-1711.

A panel of genetic markers incorporated into the Framingham CAD risk prediction model tested in the Singaporean Chinese population.

Xuling Chang, Agus Salim, Rajkumar Dorajoo, Yi Han, Chiea-Chuen Khor, Rob M van Dam, Jian-Min Yuan, Woon-Puay Koh, Jianjun Liu, Daniel YT Goh, Xu Wang, Yik-Ying Teo, Yechiel Friedlander, Chew-Kiat Heng (2017). Utility of genetic and non-genetic risk factors in predicting coronary heart disease in Singaporean Chinese. Eur J Prev Cardiol, 24(2), 153-160.

A polygenic risk score for predicting CAD risk for the Chinese population.

Xiangfeng Lu, Zhongying Liu, Qingmei Cui, Fangchao Liu, Jianxin Li, Xiaoge Niu, Chong Shen, Dongsheng Hu, Keyong Huang, Jichun Chen, Xiaolong Xing, Yingxin Zhao, Fanghong Lu, Xiaoqing Liu, Jie Cao, Shufeng Chen, Hongxia Ma, Ling Yu, Xianping Wu, Xigui Wu, Ying Li, Huan Zhang, Xingbo Mo, Liancheng Zhao, Jianfeng Huang, Laiyuan Wang, Wanqing Wen, Xiao-Ou Shu, Fumihiko Takeuchi, Woon-Puay Koh, E Shyong Tai, Ching-Yu Cheng, Tien yin Wong, Xuling Chang, Mark Yan-Yee Chan, Wei Gao, Hong Zheng, Kexin Chen, Jing Chen, Jiang He, Clara Sze-man Tang, Karen Siu Ling Lam, Hung-fat Tse, Chloe Yu Yan Cheung, Atsushi Takahashi, Michiaki Kubo, Norihiro Kato, Chikashi Terao, Yoichiro Kamatani, Pak Chung Sham, Chew-Kiat Heng, Zhibin Hu, Y Eugene Chen, Tangchun Wu, Hongbing Shen, Cristen J Willer, Dongfeng Gu (2022).

A polygenic risk score improves risk stratification of coronary artery disease: a large-scale prospective Chinese cohort study. Eur Heart J, 43(18), 1702-1711.